בס"ד
חשיבות לימוד הלכה
חשיבות לימוד הלכה

קצת על חשיבות לימוד הלכה

לימוד ההלכה באופן יומיומי הוא דבר חשוב מאוד. במאמר הנוכחי נרחיב על חשיבות לימוד הלכה ומה יכול לעשות מי שאינו יכול ללמוד הלכה.

חשיבות לימוד הלכה

כל איש ישראל בכל מצב שהוא מחויב ללמוד ולדעת את התורה בכדי לדעת את הלכותיה ושיוכל לקיים את מצוותיה על כל פרטיהם ודקדוקיהם, וכך כתב הרמב”ם (הלכות תלמוד תורה א,ח): כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני בין עשיר, בין שלם בגופו בין בעל ייסורין, בין בחור, בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו – אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר: והגית בו יומם ולילה. ע”כ דברי הרמב”ם.

בשולחן ערוך הרב (יו”ד הלכות ת”ת א,ה) מדבר על חיוב האב ללמד את בנו מטעם מצוות ‘ולמדתם אותם את בניכם וכו’ שהיא מצוות עשה מן התורה. שם כתב: “ואל יאמר האדם איך אפשר ללמוד כל התורה שבעל פה כולה הרי התורה אין לה קץ ותכלית כמו שכתוב לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצוותך מאד ונאמר ארוכה מארץ מדה וגו’ כי באמת ההלכות הנגלות לנו ולבנינו יש להן קץ ותכלית ומספר וכן המדרשים שנתגלו לנו”. מכאן משמע שצריך לדעת את ההלכות הנגלות והמדרשים. ברם לא נתבאר מה הכוונה ‘ההלכות הנגלות’ ושם בסעיף ג’ נהירים דבריו מעט יותר: “הן ההלכות כולן בטעמיהן בדרך קצרה”.

חשיבות לימוד הלכה
חשיבות לימוד הלכה היא בסיסית כמו הכיפה

לימוד הלכה

ועוד כתב בשולחן ערוך הרב, בין היתר על לימוד הלכה: וכשיהיה בן שש או בן שבע שלימות הכול לפי בוריו וכוחו מוליכו אצל מלמד התינוקות לקרות בתורה כל היום כולו עד שיקרא תורה שבכתב כולה עם נביאים וכתובים כולם פעמים רבות עד שיהיה בן עשר שנים. ואחר כך ה’ שנים בלימוד המשניות בעל פה שהן הלכות פסוקות בלי טעמים. ואחר כך ה’ שנים בתלמוד שהוא לידע בדרך קצרה הטעמים של ההלכות והדינים ומקורם מתורה שבכתב בי”ג מדות שהתורה נדרשת ושאר כל דרשות חכמים או בקבלה הלכה למשה מסיני או מסברא או מתקנות חכמים שעשו סייג וגדר לדברי תורה.

ועוד שם בסעיף ד: ועוד אמרו חכמי האמת שכל נפש צריכה לתיקונה לעסוק בפרד”ס כפי מה שהיא יכולה להשיג ולידע וכל מי שיכול להשיג ולידע הרבה ונתעצל ולא השיג וידע אלא מעט צריך לבא בגלגול עד שישיג וידע כל מה שאפשר לנשמתו להשיג מידיעת התורה הן בפשטי ההלכות הן ברמזים ודרשות וסודות כי כל מה שנשמתו יכולה להשיג ולידע מידיעת התורה זהו תיקון שלימותה ואי אפשר לה להתתקן ולהשתלם בצרור החיים את ה’ במקורה אשר חוצבה משם בלתי ידיעה זו וכו’. מבין השורות אנו רואים כאן את חשיבות לימוד הלכה.

לימוד הלכה
לימוד הלכה

לימוד הלכה בעיון

מדברי הספרים הקדושים בכמה מקומות אנו מסיקים שתי מסקנות בעניין מצות ידיעת התורה. א. מהות המצווה – שהדין יתיישב היטב בדעת האדם. ב. שמצוות ידיעת התורה מטרתה וכוונתה היא ידיעת ההלכות בכדי לקיימם וזה אפשרי בעיקר על ידי לימוד הלכה בעיון. וכן משמע מדברי הגמרא בקידושין (מ:): “גדול התלמוד שמביא לידי מעשה”.

וכן משמע מדברי בעל החפץ חיים בספרו ליקוטי אמרים. שם כתב (בשני מקומות שונים בספר) שיש שני לימודים שכל אדם חייב ללומדם. א. לעבור על הרי”ף בכל הש”ס. (שכידוע ליקט את הלכות אורח חיים שבדברי הגמרא) ב. ללמוד שולחן ערוך חלק ב’ בחושן משפט, לפחות מסימן רכ”ז עד סימן רל”ח, היות וההלכות המופיעים בסימנים אלו נוגעים למעשה לכל אדם העוסק במסחר ובמשא ומתן.

ונצטט את דברי רבי ישראל סלנטר (אור ישראל, מכתב כז) שכתב על דרך זה: “תכלית המצווה של ידיעת התורה הוא לידע דיני התורה ומשפטיה על בוריין, שיהיה לו הלכה ברורה בכל מקום, איך לשמור ולקיים את כל התורה והמצוות”. ובספר ‘המאיר לעולם’ (לרמ”מ רבינוביץ ח”ב, סימן יב): “עיקר מה שצוותה התורה על לימוד אינו אלא בשביל שיכול לקיים המצוות, דבלא לימוד לא ידע לקיים, וכן כתוב: ‘ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם’, מבואר מזה שזהו עיקר הטעם של ציווי תלמוד תורה, וכן כתיב בפירוש ביהושע א: ‘לא ימוש ספר התורה הזה מפיך וגו’, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו'”. גם כאן אנו רואים את החשיבות של לימוד הלכה בעיון.

לימוד הלכה בעיון
לימוד הלכה בעיון

לימוד הלכה למעשה

עד כאן מה שליקטנו מהמפרשים, אולם לכאורה בזמננו השתנו מעט העיתים וכל אחד, גם מי שאין זמנו פנוי ללימוד הלכה למעשה יכול להרים טלפון לדיין ולשאול את ההלכה. אבל לפי מה שראינו לעיל מכמה מקורות, גם אם יש אפשרות אחרת לדעת את ההלכות יש עניין ללמוד הלכות בכל יום. אבל לזה יש כבר פתרון. כי מי שאינו פנוי ללמוד כל היום יכול לעשות הסכם יששכר וזבולון עם מישהו שלומד הלכה ולהרוויח שכר מצוות לימוד ההלכה, כפי שכתוב “עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר”.

ואיך זה עובד? אם תומכים בתלמיד חכם שלומד הלכה במשך כל היום ולולא התמיכה אין לו את היכולת לשבת וללמוד הלכה כל היום אזי יש לתומך חלק גדול בלימוד (יש אומרים אפילו 50%) ויש האומרים שזה כהסכם חוזי לכל דבר ועניין (כאן באתר תוכלו למצוא הסכם יששכר וזבולון להורדה).

דרכנו – עמותת עזרה משמים מבית אור הרשב”י ניתן ליצור קשר ולחתום הסכם יששכר וזבולון עם תלמידי חכמים חשובים ונזקקים בעלי משפחות שיושבים והוגים בתורה ובהלכה כל היום ועל ידי כך להראות שמעריכים את חשיבות לימוד הלכה ולימוד הלכה למעשה. ניתן לתרום ממעשר כספים וכן ניתן להזמין אצלנו אמירת קדיש בתשלום וכן לקבל רעיונות לעילוי נשמת.

 

חשיבות לימוד הלכה

תינתן אפשרות להזכרת שמכם

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. אפשר לתרום ממעשר כספים לזכות העצומה שנדיר למצוא כדוגמתה.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. 100% מהצדקה לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?