בס"ד
מעשר כספים חומש

מעשר כספים חומש

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם.

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. לשם שמים ללא דמי תיווך.

קורא.ת יקרה! עצרו לרגע והתבוננו! כאן יש לכם את ההזדמנות לתרום מעשר כספים חומש עבור משפחות בני תורה נזקקות או למצוא תלמיד חכם להסכם יששכר וזבולון.

האתר שלנו הוקם ומתוחזק באמינות גבוהה. הפעילות שלנו היא 100% ללא רווחים, 100% מהתרומה לעילוי נשמת שאתם מעבירים אלינו מגיעה לנזקקים, ומעבר לכך יש כאן גם את היתרון של החזקת בני תורה.

כתוב בזוהר הקדוש חלק א (הציטוט מתורגם):

כשהקב”ה אוהב את האדם הוא משגר לו דורון ומהו הדורון? עני, כדי שיזכה ויתן לו צדקה וכו’ שכשיבוא הדין לעולם, המשחית יזהר ממנו וכו’ ויסתלק ממנו וכו’ האדם הזוכה לעשות צדקה עם בני אדם, בשעה שהדין שורה בעולם הקב”ה זוכר לו אותה צדקה שעשה וכו’ כמו שנאמר (במשלי י-ב) ‘וצדקה תציל ממות’.

חברים יקרים, מי יודע אם עכשיו זה הרגע שלכם…

תרמו עכשיו עד חומש כדי להינצל מכל הרעות המתרגשות בעולם רח”ל.

אפשר לתרום ולהקדיש את הלימוד לעילוי נשמת יקיריכם, להצלחה בעסקים או בתרומה לחגים לתלמידי חכמים ולאמירת קדיש בתשלום.

באתר תמצאו גם רעיונות לעילוי נשמת.

כמה זה חומש מעשרות

מעשר כספים חומש
מעשר כספים חומש

בהמשך לאמור לעיל, כמה זה חומש מעשרות? ההידור הוא להפריש חומש – דהיינו 20 %, ואם אין לו את היכולת הכלכלית יפריש לפחות 10% כנ”ל. קיום מצוות מעשר כספים ובפרט בסכום של חומש ממתקת את הדינים ומגבירה את מידת החסד. והיכן המקור להפרשת חומש? במדרש כתוב “עשר תעשר את כל” מהו ‘את כל’? אפילו (כל) ממונך? אמר רבי שמעון בן לקיש בשם רבי יהודה בר חנינא, נימנו באושא שיהא אדם מפריש חומש מנכסיו” ועוד אמרו חז”ל: ‘המבזבז (למצווה) אל יבזבז יותר מחומש’. כלומר מעבר למה שחומש הוא הידור, מצד שני גם אסור לעבור את הגבול הזה. אסור לאדם לתת את כל רכושו לשום מצווה ואף לא למצוות הצדקה. אלא אם כן מדובר בפיקוח נפש. בענייננו – עני שאין לו מה לאכול וכדו’.

מעשר כספים חומש

הפרשת מעשר כספים במידה של חומש מרווחיו (20%) היא מצווה מן המובחר. מובא בספרים שהגר”א מוילנא היה נוהג להפריש חומש. ובשם הרבי מחב”ד כתוב להפריש קרוב לחומש. החפץ חיים מכריע כי עשיר, שאף אם ייתן חומש למעשר יישאר בידיו די מחייתו ברווח, מחויב להפריש מעשר כספים חומש, יותר מאשר אדם אחר. מצד שני אסור לאדם להפריש לצדקה יותר מחומש מנכסיו, אף לא לצדקה לעילוי נשמה, מלבד כאשר מדובר בפיקוח נפש, או לצורך פדיון שבויים. ופסק הרב ר’ משה פיינשטיין כי גם כאשר לא נשקפת סכנה לחיי האסיר עדיין מותר להוציא על כך יותר מחומש. אך זאת רק כאשר האסיר חף מפשע. בעניין ריבוי הצדקה מסופר על רבי מנחם מנדל מרימנוב שבירך יהודי פשוט בפרנסה טובה, ומאז הלך היהודי והתעשר יותר ויותר, כששאלוהו מדוע ‘נתן’ לאותו יהודי פשוט עשירות כה גדולה, אמר: אני בירכתיו בפרנסה טובה, והוא ברוב צדקותיו אשר פיזר, הרחיב את הברכה לעשירות. רואים אנו מכאן שככל שתגדל הנתינה תגדל הברכה.

 

למעוניינים לתרום - מעשר כספים חומש

מעשר כספים חומש

הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם כלפיו ינהגו באותה מידה וירחמו עליו, וימחלו לו על עוונותיו בחסד.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. בנוסף 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

מאמרים וסוגי גמילות חסדים

© כל הזכויות שמורות לאבינו שבשמים
בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- מעשר כספים חומש

צדקה+הקדשת לימוד מעשר כספים חומש. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?