בס"ד
חישוב מעשר כספים

חישוב מעשר כספים

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם.

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. לשם שמים ללא דמי תיווך.

קורא.ת יקרה! מתי עשיתם פעם אחרונה חישוב מעשר?

הזוהר הקדוש אומר (חלק א קד, א – הציטוט מתורגם):

בשעה שהקב”ה אוהב את האדם הוא משגר לו דורון ומהו הדורון? עני, כדי שיזכה ויתן לו צדקה וכו’ שכשיבוא הדין לעולם, המשחית יזהר ממנו וכו’ ויסתלק ממנו וכו’ האדם הזוכה לעשות צדקה עם בני אדם, בשעה שהדין שורה בעולם הקב”ה זוכר לו אותה צדקה שעשה וכו’ כמו שנאמר (במשלי י-ב) ‘וצדקה תציל ממות’.

חברים יקרים, מי יודע אם זה הרגע שלכם…

האתר שלנו הוקם ומתוחזק על ידי אנשים אמינים שמתפרנסים יפה ב”ה. הפעילות שלנו היא 100% לשם שמים, ללא רווחים, 100% מהתרומה שלכם או מהסכם יששכר וזבולון שתחתמו דרכנו מגיע לתלמידי חכמים נזקקים.

תרמו עכשיו כדי להינצל מתאונות, פיגועים וכל הרעות המתרגשות בעולם ל”ע.

אפשר לתרום באמצעות הקדשת הלימוד לעילוי נשמת יקיריכם, להצלחה בעסקים או באמצעות תרומה לתלמידי חכמים לאמירת קדיש בתשלום.

מחפשים רעיונות לעילוי נשמת? כנסו!

חישוב מעשר

חישוב מעשר כספים
חישוב מעשר כספים

כשאדם מחשב את מעשרותיו עליו לקזז את ההוצאות הקשורות באופן ישיר להכנסות. ולכן ניתן לקזז הוצאות נסיעה לעבודה למשל. חישוב מעשר בעניין נסיעות לעבודה נעשה כך: אם מקום העבודה משלם את הנסיעות, מחשבים את גובה סכום הנטו הרשום בתלוש ומקזזים את ההחזר עבור נסיעות – עליו לא מורידים מעשרות. וכמובן גם אם אין מקבלים את החזר הנסיעות ממקום העבודה, מקזזים את דמי הנסיעות לפני החישוב. מה הדין אם בסופו של דבר הנסיעות עלו יותר? כגון שהעובד/ת מקבל/ת עבור נסיעה בתחבורה ציבורית והוא נזקק לנסוע לעבודה ברכב פרטי, רשאי הוא לקזז גם את ההפרש. וכן להיפך אם נשאר לו עודף מדמי הנסיעות, כלומר הנסיעות לעבודה עלו לו פחות מההחזר, עליו להפריש מעשר מההפרש. ומה לגבי עלות של חנייה? אם אין אפשרות של חנייה בלי תשלום מותר לקזז, אך אם יש אפשרות אחרת – הדעות חלוקות בעניין וכל אחד ישאל את רבו.

מעשר כספים למי נותנים

בדרכי משה ביורה דעה כתב: “ואותן בני אדם הנותנים מעשר שלהם לנרות בית הכנסת, שלא כדין הם עושים דהמעשר שייך להנות בו עניים”. לפיכך עדיפות ראשונה היא לתלמיד חכם העמל בתורה, כך כתוב במדרש תנחומא. הסטייפלר זצ”ל פסק שמותר לכתחילה לשכור מורה פרטי ללמד את בנו – אם המורה נצרך לבריות. ולגבי שכר לימוד לישיבות – הרבה מקילים בכך, אך הרב וואזנר פסק כי אם מצבו אינו דחוק אל לו להקל בכך. לגבי שכר לימוד לסמינר לבנות, אין חולק על כך שמדובר בצורך מצווה, שכן מטרת הסמינר היא חינוך הבנות בדרך התורה והאמונה. ומכיוון שאין זה חובה המוטלת מעיקר הדין על האב, מותר לו להוציא לכך ממעשרות כספים, ככל דבר מצווה שאיננו חובה, כך פוסק בעל ה’מנחת יצחק’. ואף שהחוק מחייב לשלוח את בנותיו לבית הספר, הרי שאין עליו חובה לשלוח דווקא לבית ספר זה או אחר. שאלה מעניינת נשאל הגרש”ז אוירבאך בעניין מעשר כספים למי נותנים, האם ניתן לעשות מנוי לעיתון המפיץ השקפת התורה מכספי מעשרות? הגרש”ז פסק בזה לאיסור, וטען שאף מפחית בכך מצדקה לעילוי נשמה שהעניים מצפים לה.

מעשר כספים למי נותנים
מעשר כספים למי נותנים

מעשר כספים לבית כנסת, ישיבה, הנצחה בספר וכדו’

לגבי מעשר להנצחה יש בכך דעות שונות, נפרט לקמן, אך בכל מקרה עדיף להתייעץ עם רב באופן פרטני. מותר לתרום מעשר כספים לבית כנסת ולישיבה, בעיקר לישיבה בה הוא למד, או בית כנסת בו הוא מתפלל – בתור הכרת טובה, אך כמובן אין זה מחובתו. לגבי עלייה לתורה – אם בעת הקנייה חשב לממן אותה מכספי מעשר מותר לו לשלם את ההפרש, כגון שהעלה את המחיר ממאה ₪ למאה ועשרים, אזי מותר לו לשלם את 20 הש”ח ממעשר. וזאת רק אם אין מישהו אחר בבית הכנסת המעוניין לקנות את העלייה. לגבי תרומה לחגים שנדר ב’מי שברך’, יש המעידים על החזון איש שהתיר זאת. שכר לימוד לישיבה עם פנימייה אשר חלק מהסכום הוא למימון אכילה ושינה של הבחורים, יש לו לקזז את הסכום שהיה בכל מקרה מוציא עבור מזון ושינה לבניו, ואת השאר לתת ממעשרות. וגם בכך חלוקות הדעות, וכל אחד ינהג כהוראת רבותיו ומוריו.

מעשר כספים לצדקה ולארגוני הצדקה

בספר אמת ליעקב כתב: לכתחילה לתת מעשרות לצורכי צדקה ממש (עניים ולא בתי כנסת), בזה נכללים גם ארגוני ‘בית התבשיל’ וארגונים המעניקים ביגוד לעניים. אך בתנאי שיהיה דווקא לארגון של שומרי תורה ומצוות, ואם הארגון תומך גם בשומרי תורה ומצוות וגם בכאלה שאינם, מותר. ובכל מקרה לא לארגון שאינו תומך כלל בשומרי תורה ומצוות. כסף למחנות קיץ, קייטנות וקעמפים אינו נחשב צורך מצווה ולא ניתן לשלם מכספי מעשר. לצורך ילדים עם צרכים מיוחדים או ילדים בעלי דיסלקציה וקשיים לימודיים מותר להפריש מכספי מעשר. מצאנו תשובה של הגר”י קמינצקי שם אינו שולל תרומה לעילוי נשמת למחקר רפואי או לאגודה למלחמה בסרטן מכספי מעשר, אך מדגיש כי ודאי שעדיפה הפרשת מעשר כספים לצדקה גמורה.

חישוב מעשר כספים

מעשר כספים מפרישים 10% או 20% מהרווח הנקי, ולצורך כך נחשב שכר הנטו שהעובד מקבל כרווח נקי, כלומר – ללא ניכוי הוצאות שוטפות של הבית. אך נסיעות למקום העבודה ושאר הוצאות הכרוכות בכך מותר לקזז לפני חישוב מעשר כספים. קניית אוכל ומזון במקום העבודה אינו נחשב כהוצאה הכרוכה בעבודה ואין מקזזים את סכומה. מתוכנית חיסכון, גמל, השתלמויות ופנסיה מפרישים מעשרות בעת הפדיון כפי הרווח הריאלי שהתוכנית הביאה במהלך השנים. אם הקרן הופקד ע”י מעסיק במשך שנים, יש צורך להפריש מעשרות בעת הפדיון, אף מהקרן (אם לא הפריש במשך השנים). לגבי השקעות בבורסה – אג”חים ומניות מפרישים מהרווח, ובמקרה של הפסד אין צורך להפריש כלל.

 

 

למעוניינים לתרום - חישוב מעשר כספים

חישוב מעשר כספים

הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם כלפיו ינהגו באותה מידה וירחמו עליו, וימחלו לו על עוונותיו בחסד.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. בנוסף 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

מאמרים וסוגי גמילות חסדים

© כל הזכויות שמורות לאבינו שבשמים
בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- חישוב מעשר כספים

צדקה+הקדשת לימוד חישוב מעשר כספים. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?