בס"ד
מעשרות כספים

מעשרות כספים

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם.

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. לשם שמים ללא דמי תיווך.

כאן יש לכם את ההזדמנות לתרום מעשרות כספים למשפחות תלמידי חכמים נזקקות.

האתר שלנו הוקם ומתוחזק על ידי אנשים אמינים שמתפרנסים יפה ב”ה. הפעילות שלנו היא 100% לשם שמים, ללא רווחים, 100% מתרומה לעילוי נשמת ומתרומה לחגים שאתם תורמים מגיע לנזקקים, ומעבר לכך יש כאן גם את היתרון של החזקת תלמידי חכמים.

הזוהר הקדוש בחלק א קד, א אומר (הציטוט מתורגם):

בשעה שהקב”ה אוהב את האדם הוא משגר לו דורון ומהו הדורון? עני, כדי שיזכה ויתן לו צדקה וכו’ שכשיבוא הדין לעולם, המשחית יזהר ממנו וכו’ ויסתלק ממנו וכו’ האדם הזוכה לעשות צדקה עם בני אדם, בשעה שהדין שורה בעולם הקב”ה זוכר לו אותה צדקה שעשה וכו’ כמו שנאמר (במשלי י-ב) ‘וצדקה תציל ממות’.

חברים יקרים, מי יודע אם זה הרגע שלכם…

תרמו עכשיו כדי להינצל מתאונות, פיגועים וכל הרעות המתרגשות בעולם ל”ע.

אפשר לתרום להקדשת הלימוד לעילוי נשמת, להצלחה בעסקים או לאמירת קדיש בתשלום על ידי תלמידי חכמים.

איך מפרישים מעשר מהמשכורת

איך מפרישים מעשר מהמשכורת
איך מפרישים מעשר מהמשכורת

משכורת חודשית שאדם מרוויח עליו להפריש מכך 10% מעשרות. להלן מקבץ קצר של כללים והלכות לגבי ‘איך מפרישים מעשר מהמשכורת’ כשמפרישים מעשר מהמשכורת אין צורך להודיע למקבל שמדובר בכספי מעשרות. העדיפות הראשונה היא להורים (אם אין לו די במשכורת עצמה כדי לתמוך בהם) לאחר מכן אחים ושאר קרובי משפחה. את המעשר מהמשכורת עדיף לחלק לכמה עניים מאשר להעניק הכול לעני אחד. לגבי רכישת ספרים מהמעשר, עדיף שלא, אך אם קונה יכתוב בהבלטה בתחילת הספר: נקנה מדמי מעשר, וישאילו לכל דורש. את המעשר מהמשכורת מחשבים לאחר הפחתת סכומי המיסים, כלומר ממשכורת הנטו בלבד. אך הוצאות שוטפות של הבית אין מפחיתים. את דמי הנסיעה מקזזים מהחישוב – אם אלו באמת היו הוצאות הנסיעה לעבודה – משום שכל סכום שמתקבל עבור דבר מסוים, ואכן השתמשו בו לאותה מטרה, אין להפריש עליו מעשר.

מתי מפרישים את המעשרות מהמשכורת

מתי מפרישים את המעשרות מהמשכורת
מתי מפרישים את המעשרות מהמשכורת

אין חובה להפריש בפועל כל חודש, ניתן לעשות חישוב רבעוני או שנתי ולהפריש אז. או לחילופין להפריש מראש, כפי המשכורת הצפויה, בעיקר כאשר מדובר במשכורת קבועה. באופן כללי כדי לשמור על חשבון מסודר ומאוזן עדיף להפריש מעשרות מהמשכורת מדי חודש בחודשו, אך כאמור, אין זה חובה. כמו כן ניתן להפריש סכום גדול בפעם אחת, ועל סמך זה לא לשלם בחודשים הבאים. הוצאות מזון – יש מזון שהיה נקנה גם אם האדם היה יושב ומתבטל בביתו, סכום זה אינו מקוזז בחישוב. אך לפעמים מדובר במזון שאדם קונה על מנת לנשנש במקום העבודה, כדי להנעים את העבודה או כדי לשמור על ערנות, סכום זה מותר להפחית בחישוב המעשרות מהמשכורת. כסף שהמעסיק מפריש מהמשכורת לצורך קופות גמל, פנסיה, דמי השתלמות וכדו’ ניתן להפריש ממנו מעשרות בעת משיכת הכסף. ואז יחשב מעשרות גם מרווחי הריביות של החיסכון. עדיף לדייק בנתינת מעשרות שיהיה בדיוק חומש או עשירית.

הפרשת מעשר מהמשכורת הראשונה

הפרשת מעשר מהמשכורת הראשונה
הפרשת מעשר מהמשכורת הראשונה

הפרשת מעשר מהמשכורת הראשונה היא פעולה מרגשת מאוד, היא מביאה התחלה של ברכה ושפע, ומסוגלת לעשירות. ובכדי שלא להיכנס לספיקות בעניין החיוב של המעשרות – המוטל במחלוקת בין הפוסקים, מומלץ שבקבלת המשכורת הראשונה יאמר / תאמר המקבל/ת: “הריני מקבל/ת על עצמי להפריש מעשר כספים, אך בלי שום נדר”. מי שמשכורתו/ה אינה מספיקה לצרכי הבית הבסיסיים – “אינו גומר את החודש” אינו/ה מחויב/ת בהפרשת מעשרות, אך ייתן כפי יכולתו/ה. מי שלא התחיל/ה להפריש מעשרות מהמשכורת הראשונה, אם בגלל שלא היה/תה מודע/ת למצווה או בגלל שהייתה דחוקה ועתה הוגדלה המשכורת – אינו/ה חייב/ת להשלים את מעשרות העבר, אלא ת/יפריש מכאן והלאה וי/תתנה שלוקח/ת על עצמו/ה את המצווה בלי נדר, כנ”ל. אך יש הסוברים כי אם משכורת העבר עדיין קיימת, או חלקה, עדיף שי/תפריש.

מעשר כספים לעצמאי

מעשר כספים לעצמאי
מעשר כספים לעצמאי

בעל עסק עצמאי שחישב וראה שבחודש מסוים הפסיד כסף בעסק אינו מחויב להפריש מעשרות על אותו חודש, ולא רק זאת, אלא יכול לקזז את ההפסד מהרווחים של חודשים אחרים. בעל עסק שמייצא לחו”ל והוא משתכר במטבעות חוץ, יכול להמיר את הסכום למטבע מקומי לפי השער היציג, לצורך חישוב המעשר במטבע מקומי. דמי ביטוח לאומי שבעל העסק משלם מקוזז מחישוב המעשרות. כלומר, לא מפרישים על כך מעשרות. לגבי אדם שבבעלותו שני עסקים, האם מפריש משני העסקים יחד, ואז – הפסד שנבע מאחד העסקים יקזז את המעשרות משאר הרווחים. או שמא מחשב כל עסק בנפרד, וצריך לשלם מעשר על מלוא הרווחים של אותו עסק שהיה במאזן חיובי. הפוסקים חלוקים בעניין הזה והפרטים רבים, ע”כ על כל אחד לשאול את רבו. אדם שמשתמש בחלק מביתו לצורך העסק יכול לקזז הוצאות חשמל ושאר הוצאות הבית בחלק יחסי לחלק שהוא משתמש מהבית לצורך העסק. בניגוד למשכורת, מעשר כספים לעצמאי יותר פרקטי בדרך כלל לחשב בעת שנעשה המאזן, כלומר אחת לרבעון או אחת לחצי שנה. אך מבחינת ההלכה אין בכך כללים נוקשים.

האם מס הכנסה נחשב מעשר

מעשרות כספים
מעשרות כספים

רבים שואלים האם מס הכנסה נחשב מעשר? השאלה נשאלת לגבי כל סוג של מס. דעת בעל ה’ציץ אליעזר’ – רבי אליעזר וולדנברג היא, כי מכיוון שמדובר בממון הניתן לצורך הציבור, יש צד להתיר לחשב את הכסף שניתן למס הכנסה בתור מעשר. אך יש הטוענים שמכיוון שמדובר בחובה אי אפשר להחשיב נתינה זו כמעשר. ולא עוד אלא שחלקים גדולים מהמיסים מתועלים לאירועי תרבות חילוניים, לתקצוב תרבות ופנאי, קולנוע, כדורגל וכו’. וגם לפי המתירים, ברור שההיתר הוא רק בארץ ישראל, שבו רוב הכסף מגיע ליהודים. יש המוסיפים כי רק אם מוסיף על המס מעבר למה שמחויב הוא יכול להחשיב את ההפרש כמעשר.

מעשר ביטוח לאומי

בעיקרון תשלום לביטוח לאומי יכול היה להיחשב כמעשר כספים, אך היות ומדובר בחובה יוצא שהוא פורע חובו מכסף שאמור להגיע לצדקה ואם כן אסור. אך היו שהתירו על סמך הגמ’ במסכת בבא בתרא, שבזמן שכוח בית דין יפה מותר לכפות על הצדקה לעילוי נשמה ולכל מטרה, ואף על פי כן לכאורה זה נחשב עדיין למעשר. זאת ועוד, שיטת הב”ח היא שמותר לאדם לפרוע חובו ממעות מעשר. אך יש כאן בעיה אחרת – הרי בסופו של דבר חלק מהכסף חוזר גם לנותן, ואם כך יוצא שהוא נותן עבור עצמו. כמו רכישה של פוליסת ביטוח. הגרש”ז אוירבאך כותב שבארץ ישראל שרוב הנהנים מהמיסים הינם יהודים, אם כך, מותר לשלם מס הכנסה וכן מעשר ביטוח לאומי, ולפחות חלק, ממעשר כספים. אך בחו”ל הדבר איננו אפשרי. ע”כ.

 

מעשרות כספים | איך מפרישים מעשר מהמשכורת | מתי מפרישים את המעשרות מהמשכורת | הפרשת מעשר מהמשכורת הראשונה | מעשר כספים לעצמאי

למעוניינים לתרום - מעשרות כספים

מעשרות כספים

הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם כלפיו ינהגו באותה מידה וירחמו עליו, וימחלו לו על עוונותיו בחסד.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. בנוסף 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

מאמרים וסוגי גמילות חסדים

© כל הזכויות שמורות לאבינו שבשמים
בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- מעשרות כספים

צדקה+הקדשת לימוד מעשרות כספים. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?