בס"ד
הלכות כספי מעשר

הלכות כספי מעשר

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם.

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. לשם שמים ללא דמי תיווך.

קורא.ת יקרה! עצרו לרגע והתבוננו! כאן יש לכם את ההזדמנות לקיים הלכות כספי מעשר ולתת צדקה למשפחות תלמידי חכמים ונזקקים או להוריד הסכם יששכר וזבולון חינם.

האתר שלנו הוקם ומתוחזק על ידי אנשים אמינים שמתפרנסים יפה ב”ה. הפעילות שלנו היא 100% לשם שמים, ללא רווחים, 100% מתרומה לעילוי נשמת שאתם נותנים מגיעה לנזקקים, ומעבר לכך יש כאן גם את המעלה של החזקת תלמידי חכמים וגם רעיונות לעילוי נשמת.

הזוהר הקדוש אומר (חלק א קד, א – הציטוט מתורגם):

בשעה שהקב”ה אוהב את האדם הוא משגר לו דורון ומהו הדורון? עני, כדי שיזכה ויתן לו צדקה וכו’ שכשיבוא הדין לעולם, המשחית יזהר ממנו וכו’ ויסתלק ממנו וכו’ האדם הזוכה לעשות צדקה עם בני אדם, בשעה שהדין שורה בעולם הקב”ה זוכר לו אותה צדקה שעשה וכו’ כמו שנאמר (במשלי י-ב) ‘וצדקה תציל ממות’.

חברים יקרים, מי יודע אם זה הרגע שלכם…

תרמו עכשיו כדי להינצל מתאונות, פיגועים וכל הרעות המתרגשות בעולם ל”ע.

אפשר להקדיש את הלימוד לעילוי נשמת הוריכם, להצלחה בעסק וכן אפשר להעביר כאן תרומה לחגים לתלמידי חכמים לאמירת קדיש בתשלום.

הלכות כספי מעשר

הלכות כספי מעשר
הלכות כספי מעשר

על כל רווח כספי יש להפריש מעשר כספים, אך מחשבים את המעשר מהרווח הנקי. אדם שהוצאותיו גדולות מהכנסותיו אינו מחויב במעשרות, אך יתרום סכום כסף לצדקה לעילוי נשמה וכדו’ כפי יכולתו, ומכל מקום יבדוק את עצמו אם חי ברחבות מעל הנצרך לו. ואם יכול לצמצם בהוצאותיו ועל ידי כך לתת לצדקה יצמצם, ואדרבה, הצדקה תביא את הברכה בעז”ה ויוכל בחזרה להרחיב בהוצאותיו. זוג צעיר שקיבלו מתנות לחתונתם, צריכים להפריש מעשר על כל המתנות שניתנו בכסף ולא בשווי כסף, אך מותר להם לנכות מהסכום את הוצאות החתונה, כמו הוצאות מנות, תזמורת וכו’. גם כסף שקיבלו הזוג מההורים חייב במעשר, אף אם ההורים כבר הפרישו מעשרות מכסף זה. למעט אם ההורים ייעדו כסף זה לקניית דבר מסוים, כגון מזגן או ריהוט. ובכל אופן לפי רוב השיטות, הלכות כספי מעשר אינם חובה אלא מנהג, וראוי להתנות שנוהגים כך בלי נדר.

מעשר מהשכר, ממלגה, קצבה וכדו’

מלגת שירות לאומי חייבת במעשר, בעיקר כאשר מדובר בבת החיה בבית ההורים ואין לה הוצאות מיוחדות. וכן הדין במלגת חייל צה”ל / מענק לחיילים. נער שמקבל מאביו כסף ללימוד נהיגה, אזי אם האב פירש שזה מיועד ללימוד נהיגה פטור הנער מהפרשת מעשרות על אותו כסף. סטודנט שמקבל מלגת פר”ח צריך להפריש מכך מעשרות, אך יקבל על עצמו בלי נדר. וכן הדין לכל מלגה אחרת שמקבל הסטודנט לצורך הלימודים. אך אם המלגה מיועדת אך ורק לשכר הלימוד והיא בגובה שכר הלימוד – אין צורך להפריש מכך מעשר. חייל שמקבל חלק מהקצבה עבור עזרה בשכר דירה, יש אומרים שיש לו להפריש מעשר מהשכר הזה, היות וניתן להשתמש לכך גם לצרכים אחרים.

מעשר מהלוואה

כאמור, החיוב של הפרשת מעשר כספים הוא על כל רווח או הכנסה שהאדם הרוויח. בפשטות משכנתא שניטלה מהבנק לצורך רכישת דירה או לכל צורך אחר, אינה נחשבת להכנסה לצורך חיוב הפרשת מעשר כספים ממנה. אך הגרש”ז אוירבך כבר המליץ כן להפריש מכך מעשרות, וכשיוחזר החיוב החודשי לבנק יחושב סכום ההחזר כולל הריבית כהפסד ויקוזז מחישוב המעשרות. מי שאין לו הכנסה ולוקח הלוואות לצורכי מחייתו, מלבד מה שאין הדבר מבורך (אלא אם כן הוא בונה על הכנסות עתידיות), ודאי שאין הוא צריך להפריש מעשר מהלוואה. ובכלל כל מי שאין לו כדי מחייתו, גם אם לא מדובר בהלוואה, הוא פטור ממעשר. על אחת כמה וכמה כשמדובר בהלוואה, צריך הוא קודם לדאוג לפירעון הלוואותיו בטרם יפריש למעשר. אך בכל מקרה מוטלת על כל אחד חובת נתינת צדקה כלשהי.

 

למעוניינים לתרום - הלכות כספי מעשר

הלכות כספי מעשר

הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם כלפיו ינהגו באותה מידה וירחמו עליו, וימחלו לו על עוונותיו בחסד.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. בנוסף 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

מאמרים וסוגי גמילות חסדים

© כל הזכויות שמורות לאבינו שבשמים
בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- הלכות כספי מעשר

צדקה+הקדשת לימוד הלכות כספי מעשר. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?