בס"ד
מעשר כספים להורים

מעשר כספים להורים

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם.

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. לשם שמים ללא דמי תיווך.

קורא.ת יקרה! עצרו לרגע והתבוננו! כאן יש לכם את ההזדמנות לתרום מעשר כספים להורים של משפחות ברוכות ילדים העוסקים בתורה יומם וליל הראויים להסכם יששכר וזבולון על פי כל דין.

הפעילות שלנו באתר זה היא בהתנדבות, כך ש-100% מהתרומה לעילוי נשמת שאתם מעבירים אלינו מגיעה לנזקקים.

הזוהר הקדוש אומר (חלק א קד, א – הציטוט מתורגם):

בשעה שהקב”ה אוהב את האדם הוא משגר לו דורון ומהו הדורון? עני, כדי שיזכה ויתן לו צדקה וכו’ שכשיבוא הדין לעולם, המשחית יזהר ממנו וכו’ ויסתלק ממנו וכו’ האדם הזוכה לעשות צדקה עם בני אדם, בשעה שהדין שורה בעולם הקב”ה זוכר לו אותה צדקה שעשה וכו’ כמו שנאמר (במשלי י-ב) ‘וצדקה תציל ממות’.

חברים יקרים, מי יודע אם זה הרגע שלכם… תרמו עכשיו צדקה לעילוי נשמה.

אם אתם מחפשים רעיונות לעילוי נשמת, אין יותר טוב מזה…

תרמו עכשיו כדי להינצל מתאונות, פיגועים וכל הרעות המתרגשות בעולם ל”ע.

אפשר לתרום באמצעות הקדשת הלימוד לעילוי נשמת יקיריכם, להצלחה בעסקים או באמצעות תרומה לחגים לתלמידי חכמים לאמירת קדיש בתשלום.

האם מותר לתת מעשר כספים להורים שאינם מאוד נזקקים?

מעשר כספים להורים
מעשר כספים להורים

הורים שאינם מאוד נזקקים, אלא יש להם כדי מחייתם אך בצמצום והם עובדים קשה לפרנסתם, אם ילדיהם רוצים לסייע להם, האם ניתן להפריש לכך מכספי המעשרות? אם הנותן רגיל להפריש גם לדברים שאינם צורך צדקה מובהק או אם כשהתחיל לנהוג את מנהג המעשר, התנה שיהא זה בלי נדר – מותר לו, היות ועבורו אין הדבר נחשב כנדר. אולם תמיד עדיף – אם מתאפשר – לא להשתמש להוצאות אלו מכספי המעשר, היות וכשייוודע להם הם עלולים להתבזות, ומניעת ביזיון היא הידור בכיבוד אב ואם. אמנם אדם התורם את כספי מעשרותיו לצורך מסוים, ועל ידי כך לא נותר לו כדי לתמוך בהוריו הנזקקים – ודאי שצריך הוא להעדיף את הוריו על פני אותו צורך מסוים ולהעניק להם מכספי המעשרות, ואז אין שאלה האם מותר לתת מעשר כספים להורים. אולם למרות כל האמור, עדיף לשאול רב על כל מקרה באופן פרטני, היות ויש פרטים רבים שקצרה היריעה מלהתייחס להם.

האם מותר לתת מעשרות להורים המחתנים את צאצאיהם?

יש הורים ששפר עליהם מזלם והם מסוגלים לתמוך בילדיהם לאחר החתונה, עד שהילדים מתבססים כלכלית. אך ישנם הורים שמחתנים ילדים ומצבם דחוק ביותר, והם זקוקים לתמיכת ילדיהם, המצב לא נעים בעליל, אך מי שחי בביטחון תמידי יודע שגם זה משמים. לאור זאת רבים הם השואלים האם מותר לתת מעשרות להורים. נפרט את צדדי השאלה – מצד אחד יש דין קדימה לקרובי משפחה, ובוודאי כאשר מדובר בהורים, ומצד שני כלפי הורים יש גם את מצוות כיבוד אב ואם, וההזדקקות לכספי צדקה עלולה להביאם לידי ביזיון. למעשה נפסק שמותר לתת להם מכספי מעשר, משום שעל פי רוב אנשים שאינם עשירים נקלעים למצב כלכלי מורכב אחרי נישואי הצאצאים. וראוי ונכון שלפחות את מעשרות כספי המתנות שיתנו להוריהם. והם קודמים לכל צורך צדקה אחר. אך אם הילדים הם בעלי אמצעים ויכולים לפרנס את ההורים מכספם הפרטי, על כך נפסק ברמ”א ביורה דעה סימן ר”מ: ‘אם ידו משגת תבוא מארה למפרנס אביו מן הצדקה’.

מעשר כספים לבן, לחתן ולנכדים

אדם מחויב לתת צדקה לבנו בטרם יתרום לצורכי צדקה אחרים, כלומר, הרי שהיה בנו עוסק בתורה ונצרך לבריות, על אביו להקדים את הצדקה עבורו, ומותר לו להפריש מעשר כספים לבן. ודין הקדימה לא שייך רק לגבי בן היושב והוגה בתורה, אלא כל שהבנים נצרכים לבריות, גם אם עובדים הם לפרנסתם, יש לאב דין קדימה לגביהם. אדם שלקח חתן תלמיד חכם וגאון לבתו, והתחייב להחזיקו ולפרנסו, אזי אם התנה בעת שהתחייב שייקח את המעות ממעשר – ייקח, ואם לאו – לא ייקח, שהרי הוא פורע חובו ממעשרות. אך אין על האב חובה להודיע להם שמדובר בכספי מעשר. מותר לאדם לפרנס ולזון את נכדיו מכספי מעשר, ואף בנכדים קטנים.

 

למעוניינים לתרום - מעשר כספים להורים

מעשר כספים להורים

הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם כלפיו ינהגו באותה מידה וירחמו עליו, וימחלו לו על עוונותיו בחסד.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. בנוסף 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

מאמרים וסוגי גמילות חסדים

© כל הזכויות שמורות לאבינו שבשמים
בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- מעשר כספים להורים

צדקה+הקדשת לימוד מעשר כספים להורים. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?