בס"ד
מעשר כספים למה

מעשר כספים למה

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם.

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. לשם שמים ללא דמי תיווך.

קורא.ת יקרה! שאלתם את עצמכם פעם על מעשר כספים למה נצטווינו לכך? כאן יש לכם את ההזדמנות להבין את טעם המצווה וכן להעניק צדקה לעילוי נשמה וכדומה למשפחות תלמידי חכמים נזקקות מכל הלב.

האתר שלנו הוקם ומתוחזק על ידי אנשים אמינים שמתפרנסים יפה ב”ה. הפעילות שלנו היא 100% לשם שמים, ללא רווחים, 100% מהתרומה שלכם מגיעה לנזקקים, ומעבר לכך יש כאן הסכם יששכר וזבולון להורדה וכן רעיונות לעילוי נשמת.

הזוהר הקדוש אומר (חלק א קד, א – הציטוט מתורגם):

בשעה שהקב”ה אוהב את האדם הוא משגר לו דורון ומהו הדורון? עני, כדי שיזכה ויתן לו צדקה וכו’ שכשיבוא הדין לעולם, המשחית יזהר ממנו וכו’ ויסתלק ממנו וכו’ האדם הזוכה לעשות צדקה עם בני אדם, בשעה שהדין שורה בעולם הקב”ה זוכר לו אותה צדקה שעשה וכו’ כמו שנאמר (במשלי י-ב) ‘וצדקה תציל ממות’.

חברים יקרים, מי יודע אם זה הרגע שלכם להעביר תרומה לעילוי נשמת וכדומה… זה פשוט מצמרר!

תרמו עכשיו כדי להינצל מתאונות, פיגועים וכל הרעות המתרגשות בעולם ל”ע.

אפשר לתרום באמצעות הקדשת הלימוד לעילוי נשמת יקיריכם, להצלחה בעסקים או באמצעות תרומה לחגים לתלמידי חכמים לאמירת קדיש בתשלום.

מעשר כספים למה

מעשר כספים כמה
מעשר כספים כמה

בתורה כתוב “עשר תעשר” ודרשו חז”ל “עשר בשביל שתתעשר”. פסוק זה מדבר על מעשרות מתבואה, אך תוספות מוסיפים כי הכוונה היא חיוב מעשר גם מכל הכנסה כספית. רבנו יונה מוסיף כי לא רק על הכנסות ממלאכה יש להפריש מעשר, אלא אף הכנסה ממתנה שקיבל, ירושה או ממציאה שמצא. החידוש של רבנו יונה הוא שאף על פי שנותן המתנה או המוריש כבר הפריש מעשרות מכסף זה, אעפ”כ מתעורר החיוב שוב, כאשר הוא עובר לבעלותו של המקבל. החפץ חיים ממליץ כי על כל אחד להפריש שליש ממעשרותיו למעשי חסד כמו גמ”חים של מוצרים שונים וכדו’. מעשר למצוות פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים. מעשר כספים לצורך לקיחת מונית כדי להימנע מראיות אסורות בדרך – מותר, היות ומעיקר הדין אינו מחויב בכך. אך צריך הוא לקזז מכך עלות נסיעה בתחבורה ציבורית – במידה ולא ניתן לצעוד לשם רגלית.

מעשר כספים כמה

לאחרונה לאור החיזוק הרוחני שבדורנו, אנשים רבים, ביניהם אף כאלו שאינם נמנים על ציבור שומר תורה ומצוות, מתעניינים בעניין מעשר כספים כמה צריך להפריש? לפני שנכנס להגדרות ההלכתיות, נאמר כי כיום ב”ה גייסו את הטכנולוגיה והקדמה לרשות התורה, וישנם מחשבונים מקוונים ותוכנות מעולות שניתן בעזרתם לחשב במדויק כמה מעשר כספים עליכם להפריש החודש, בהתאם לנתונים שאתם מזינים בתוכנה. כמו כן התוכנה יכולה לחשב את הסכום שנותר לכם לשלם לטובת כספי מעשרות, בהתחשב בתרומות שכבר תרמתם החודש. לגבי ההגדרות ההלכתיות של חישוב הסכומים. ראשית, אין כיום חולק על כך כי מי שאין לו יכולת כלכלית לתת עליו לתת כפי יכולתו ולא יותר. מי שהינו בעל יכולת – המהדר ייתן חומש, והממעיט ייתן עשירית. את הסכום החייב במעשר מחשבים רק על הרווח הנקי – בניכוי ההוצאות הישירות הקשורות לרווח. אך הוצאות שוטפות אין מנכים. עובד שמקבל החזר הוצאות, כגון הוצאות נסיעה, הוצאות תקשורת וכדו’, אינו צריך להפריש מעשר מסכומי ההחזרות.

מעשר כספים למה
מעשר כספים למה

מעשר כספים חובה

כעת נרחיב מעט בדבר מעשר כספים חובה, האם זו חיוב, מצווה, מנהג או המלצה? ראשית נאמר כי אכן מדובר בהמלצה, העשרת (שין שמאלית) כספים מביאה ברכה שפע ועשירות למפריש, ועדיין זה לא סותר, יכול להיות שהיא חובה כשם שישנם בתורה מצוות רבות ששכרן בצידן. אז מה הדין האם היא אכן חובה או מנהג? ואם היא חובה, האם גם אדם הדחוק מאוד בפרנסתו מחויב בכך? התשובה היא שלפי רוב פוסקי זמננו אין מדובר בחובה, לא מן התורה ואף לא מדרבנן. אלא מדובר במנהג שהשתרש, מנהג מקובל מאוד אמנם, אך עדיין בגדר מנהג. כלומר אם הוא רוצה להפסיק את מנהגו הוא יכול להתיר את נדרו ויהיה פטור מן המעשר מכאן ואילך. וכמו כן, ספרי ההלכה ממליצים לכל אחד בתחילת דרכו התעסוקתית בחיים, כלומר כשהוא מתחיל להשתכר ולהרוויח, שיפריש מעשרות ויתנה שזה בלי נדר.

למעוניינים לתרום - מעשר כספים למה

מעשר כספים למה

הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם כלפיו ינהגו באותה מידה וירחמו עליו, וימחלו לו על עוונותיו בחסד.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. בנוסף 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

מאמרים וסוגי גמילות חסדים

© כל הזכויות שמורות לאבינו שבשמים
בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- מעשר כספים למה

צדקה+הקדשת לימוד מעשר כספים למה. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?