בס"ד
מצוות צדקה ביהדות

מצוות צדקה ביהדות

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם.

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. לשם שמים ללא דמי תיווך.

קורא.ת יקר.ה! כרגע יש לך הזדמנות לתרום מעשר כספים למשפחות תלמידי חכמים נזקקות כתרומה לחגים או לימי שגרה

האתר שלנו הוקם ומתוחזק על ידי אנשים אמינים שמתפרנסים יפה בסייעתא דשמיא. הפעילות שלנו היא 100% לשם שמים, ללא רווחים, המשמעות היא ש-100% מהתרומה שלכם מגיעה לנזקקים.

הזוהר הקדוש אומר (חלק א קד, א – הציטוט מתורגם):

בשעה שהקב”ה אוהב את האדם הוא משגר לו דורון ומהו הדורון? עני, כדי שיזכה ויתן לו צדקה וכו’ שכשיבוא הדין לעולם, המשחית יזהר ממנו וכו’ ויסתלק ממנו וכו’ האדם הזוכה לעשות צדקה עם בני אדם, בשעה שהדין שורה בעולם הקב”ה זוכר לו אותה צדקה שעשה וכו’ כמו שנאמר (במשלי י-ב) ‘וצדקה תציל ממות’.

ואמר החיד”א (בהגהותיו על השל”ה הק’ פרשת וירא) שהמילים ‘וצדקה תציל ממות’ הם ראשי תיבות ‘מות’, שמלבד מה שכתוב בפירוש שצדקה מצלת ממיתה משונה היא מסוגלת גם להאריך שניו ואפילו לרשע…

חברים יקרים, מי יודע אם זה הרגע שלכם…

תרמו עכשיו כדי להינצל מתאונות, פיגועים וכל הרעות המתרגשות בעולם ל”ע.

אפשר לתרום באמצעות הקדשת הלימוד כרעיונות לעילוי נשמת יקיריכם, להצלחה בעסקים או באמצעות תרומה לעילוי נשמת לתלמידי חכמים לאמירת קדיש בתשלום.

נתינת צדקה ועזרה לעניים ונצרכים היא מהמצוות החשובות ביותר. אולם כתוב: ‘לא דיברה תורה אלא נגד היצר הרע’ לפעמים היצר שוטח את טענותיו בפני מי שיש בידו היכולת לתרום לצדקה לעילוי נשמה וכדומה, אך מחמת הטענות השונות אינו תורם לצדקה. ברם שונה היא מצוות צדקה ביהדות שאין מטרתה דאגה סוציאלית למסכן בלבד אלא לקיים את רצון הבורא ובתודעה זו יבואו הטענות על פתרונן כפי שתראו במאמר.

מצוות צדקה ביהדות: 3 טענות שבשלהם בעלי היכולת אינם תורמים לצדקה

ברוך ה’ יותר ויותר אנשים הופכים היום להיות אמידים ובעלי יכולת כלכלית אך מחמת סיבות שונות שיובאו להלן הם אינם תורמים כפי יכולתם. האם גם אתם נמנעים מלתרום לצדקה או מלחתום על הסכם יששכר וזבולון?

על 3 טענות חזקות של אמידים ובעלי יכולת והתשובות עליהן משלושה מקורות שונים – במאמר שלפניכם.

הטענה הראשונה היא: “למה דווקא אני, יש עוד אנשים שיכולים לתת”.

השל”ה הקדוש בפרשת קדושים (בחלק ‘דרך חיים תוכחות מוסר’) כתב: “טעמי מצוות אלו (פאה, לקט, פרט ועוללות): לפי שהעני עיניו תלויות לשמים ומתקוטט עם בוראו, לכך באו ארבעה מצוות הללו, להטיל שלום בין העני לבוראו. משום דשייכי בפת ויין שהם עיקר מזונו של אדם, חייבתו התורה, לפי שעיני העני תמיד לקרוא תגר על העשיר בדמע, ונענה (יש גורסים: ונענש) וכו’.”

על פי השל”ה הקדוש, בעל השדה עלול חלילה להינזק כאשר איננו תורם לעני. ולו צריך להיות רצון לתת, כלומר, הרצון לתת צריך לבוא מצידו – הוא צריך לרצות בכך. אמנם השל”ה הקדוש מדבר על שדה, אך ברור שגם בכל תרומת צדקה מתקיימת הסיטואציה הזו של העני שבא כביכול בטרוניה לקב”ה. וממילא, נתינת הצדקה מרגיעה את העני מסערת רוחו.

מצוות צדקה ביהדות
שלא ייגרם לכם נזק מתלונות העני. מצוות צדקה ביהדות

מצוות צדקה היא גם לעניים רחוקים

טענה שנייה: העזרה לעניים אחרים פוגעת במצוות צדקה לעניים שקרובים אלינו, כי כך אנו פחות יכולים לתרום להם.

בעל החפץ חיים זיע”א כתב בספרו ‘אהבת חסד’ בפרק יז: “וחדשים מקרוב באו שמונעין רגלי עניים מלבוא לפתחי בעלי בתים ואין דואג עליהם לחיותם ברעב ותירוצם לפניהם שכונתם לטובה כי על ידי שמתרבים העניים יש היזק לאביוני העיר היינו בעלי בתים היורדים (מנכסם) שאין ביכולת לעזור אותם על כן הם מונעין רגלי עניים לגמרי וקוצבין איזה קצבה על בעלי בתים שבעיר בשביל היורדים הנ”ל.

ובאמת הוא טעות גדול דכי בשביל שיש בעלי בתים יורדים בעיר הותר למנוע צדקה משאר עניים לגמרי, דנהי שאין צריך ליתן לעני המחזיר על הפתחים מתנה מרובה אבל מתנה מועטת הלא צריך כל אחד ליתן לו כמבואר בגמרא וביורה דעה סימן ר”נ וחס ושלום לסגור הדלת בעדו לגמרי ולפסוק לחיותו וכו’ וכל שכן שעל ידי תקנתם זאת הלא מונעין צדקה גם מעניי העיר אלמנות ויתומים”.

בעל החפץ חיים מוכיח מפורשות שלא הותר למנוע לגמרי צדקה מעניים אחרים בשל הדאגה לעניי העיר. עוד הוא מוסיף, כי בסופו של דבר זה יביא למניעת מצוות צדקה גם מאלמנות ויתומים בני העיר חלילה.

מצוות צדקה
מצוות צדקה שייכת לכל אחד והיא תועלת לכל אחד

מעלת מצוות צדקה קיימת תמיד

הטענה השלישית היא: ‘כבר תרמנו אתמול’. הטענה רוכבת על הנחת היסוד שהעניות היא גזירה שנתונה להחלטתו של העני (ואם הוא לא עושה כלום כדי להפסיק אותה אני לא צריך להיות שותף לבעיה…) ושמדובר במשהו רע (לא רק אני צריך לקחת חלק במיגור העניות).

אולם כדי להכיר את מעלת מצוות צדקה נצטט את דברי הגאון ר’ אי”ה קוק בפירושו ‘עין איה’ על משניות (מסכת פאה פרק ה משנה ו) שכתב: “התורה ציוותה דווקא לעזוב לפני העניים את הפאה והם ילקטו כאדם המלקט מתוך שדהו וכו’ הרעיון הצפון בזה הוא להוציא מלב בני אדם את הטעות לחשוב שהעניות היא רק רע בעולם וכו’.”

הרב קוק אומר בעצם, שהעניות היא תופעה שנטבעה מלכתחילה בבריאת העולם, יש לה מטרה לכשעצמה. וממילא משמע מדבריו, שגם אם מישהו יימנע מלתת לנזקק זה או אחר יסבב הקב”ה עני אחר שיגיע אליו, שהרי התופעה הזו צריכה להתקיים. ולא עוד, אלא שצריך לתת לו בדרך כבוד – “כאדם המלקט מתוך שדהו”, עד כדי כך גדולה היא מעלת מצוות צדקה.

מעלת מצוות צדקה
מעלת מצוות צדקה היא שנותנת תחושה שווה לעני

בזכות מצוות צדקה

נקווה שהדברים יהיו לתועלת ויפעלו את פעולתם, ובזכות מצוות צדקה ניוושע גאולת עולם.

הצעד הבא שלכם להצלחה במעשה ידיכם בזכות מצוות צדקה ושתראו ברכה בפועלכם ובכל משלח ידכם הוא לקיים מצוות צדקה ביהדות וכן מעשר כספים. ניתן לעשות זאת כאן באתר ולהעביר כבר עכשיו תרומות לנזקקים באמינות של 100%, לתיקון נפטרים ולכל מטרה.

בזכות מצוות צדקה
בזכות מצוות צדקה תראו צמיחה ושגשוג בעסקיכם
למעוניינים לתרום - מצוות צדקה ביהדות

מצוות צדקה ביהדות

הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם כלפיו ינהגו באותה מידה וירחמו עליו, וימחלו לו על עוונותיו בחסד.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. בנוסף 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

מאמרים וסוגי גמילות חסדים

© כל הזכויות שמורות לאבינו שבשמים
בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- מצוות צדקה ביהדות

צדקה+הקדשת לימוד מצוות צדקה ביהדות. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?