בס"ד
תהילים לעילוי נשמת

תהילים לעילוי נשמת

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם.

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. לשם שמים ללא דמי תיווך.

קורא.ת יקר.ה! עצרו לרגע והתבוננו! כאן יש לכם את ההזדמנות להגיש עזרה למשפחות תלמידי חכמים שיאמרו תהילים לעילוי נשמת יקיריכם לאחר תיקון חצות.

האתר שלנו הוקם ומתוחזק על ידי אנשים אמינים שמתפרנסים יפה ב”ה. הפעילות שלנו היא 100% לשם שמים, ללא רווחים, 100% מהתרומה שלכם מגיע לנזקקים, ומעבר לכך יש פה גם את היתרון של החזקת תלמידי חכמים שגם אומרים תהילים עבורכם.

הזוהר הקדוש אומר (חלק א קד, א – הציטוט מתורגם):

בשעה שהקב”ה אוהב את האדם הוא משגר לו דורון ומהו הדורון? עני, כדי שיזכה ויתן לו צדקה וכו’ שכשיבוא הדין לעולם, המשחית יזהר ממנו וכו’ ויסתלק ממנו וכו’ האדם הזוכה לעשות צדקה עם בני אדם, בשעה שהדין שורה בעולם הקב”ה זוכר לו אותה צדקה שעשה וכו’ כמו שנאמר (במשלי י-ב) ‘וצדקה תציל ממות’.

ואמר החיד”א (בהגהותיו על השל”ה הק’ פרשת וירא) שהמילים ‘וצדקה תציל ממות’ הם ראשי תיבות ‘מות’, שמלבד מה שכתוב בפירוש שצדקה מצלת ממיתה משונה היא מסוגלת גם להאריך שניו ואפילו לרשע…

חברים יקרים, מי יודע אם זה הרגע שלכם…

תרמו עכשיו עבור אמירת תהילים, כדי להינצל מתאונות, פיגועים וכל הרעות המתרגשות בעולם ל”ע.

אפשר לתרום באמצעות הקדשת הלימוד לעילוי נשמת, להצלחה בעסק או כתרומה לתלמידי חכמים לאמירת קדיש בתשלום.

אמירת תהילים היא חשובה מאוד ולכן תרומה לחגים של ספרי תהלים לעילוי נשמת היא חשובה מאוד, בעזרת התרומה לעילוי נשמת יוכלו הצריכים לכך לומר תהילים כראוי. השאלה היא אם מותר לתרום זאת מכספי מעשר כספים. היא נשאלת לגבי כל סוגי הספרים – סידורים, ספרי קודש ועוד.

האם יש עדיפות לתרום תהילים לעילוי נשמת?

תהילים לעילוי נשמת ולתיקון נפטרים זה דבר נפוץ, שאלות רבות בנושא זה הן האם מותר לתרום רעיונות לעילוי נשמת מכספי מעשר, מאמרי הלכה רבים נכתבו בנושא זה. אנו ננסה לתמצת את הדברים, וכמובן בהסתייגות שלהתנהגות הלכה למעשה יש ללבן את הדברים מול מורה הוראה מוסמך. בספרי הקבלה מובא עד כמה נשמת הנפטר מתעלה למעלה כתוצאה מהמצוות שמקיימים בניו ובנותיו שהותיר אחריו בעולם הזה. תרומה של ספרי תהילים לעילוי נשמת הנפטר או כל ספר אחר שהצאצאים תורמים גורם לזיכוי הרבים שנזקפת לזכותם של הצאצאים, והזכויות שלהם כאמור, מעלות את הנשמה יותר ויותר. ולכן אין חובה שזה יהיה דווקא ספר תהילים, אלא כל דבר שיש בו זיכוי הרבים מועיל מאוד לנשמת הנפטר.

תהילים לעילוי נשמת
תהילים לעילוי נשמת

האם מותר לתרום לעילוי נשמת תהילים מכספי מעשרות?

ולגבי השאלה האם מותר לתרום לעילוי נשמת תהילים מכספי מעשר, צריך לדעת כי מצוות מעשר כספים אינו חיוב גמור, אלא שנוהגים כך כדי לראות ברכה בעסקים. ולאחר שנוהגים כך שלושה פעמים זה נכנס לחשש נדר, ולכן כל אחד כשהוא מתחיל את המנהג שיתנה בפירוש שיהיה מותר לו לתת לכל צורך מצווה לא רק לצורך עניים. ולכתחילה הטוב ביותר הוא שייתן את כספי המעשר לעני תלמיד חכם, ועדיף קרוב משפחתו, אך ניתן בהחלט לתרום לעילוי נשמת תהילים וספרים אחרים לצורך ציבור.

לעילוי נשמת תהילים
לעילוי נשמת תהילים

מה הדין לגבי תרומת משניות לעילוי נשמת מכספי מעשר?

בדומה לכך, נשאלת השאלה אם מישהו תרם משניות לעילוי נשמת, האם אפשר להפחית את זה מהחישוב של המעשר? התשובה היא כנ”ל שאם מישהו אינו מקפיד לתרום את מעשרותיו דווקא לעניים הוא יכול גם לקבוע שהכסף שתורם כצדקה לעילוי נשמה יהיה על חשבון המעשרות. אך יש צורך להדגיש כאן פרט נוסף: אסור להפריש מכספי מעשר עבור דבר שהוא כבר מחויב ממילא, ולכן אם מדובר בנדר שנדר לתרום לעילוי נשמת, כגון שנדר לתרום תהילים לעילוי נשמת אמו או משניות לעילוי נשמת אביו וכדומה, ואחר כך עלה בדעתו להפריש את הכסף מכספי מעשר, לא ניתן להפריש כספים אלו מכספי מעשר. אלא אם כן לפני שנדר חשב שיתרום זאת מכספי מעשר, שהרי אז עדיין לא היה מחויב.

תהילים לעילוי נשמת
משניות לעילוי נשמת

מה הדין לגבי סידורים לעילוי נשמת מכספי מעשרות?

גם מי שרוצה לתרום סידורים לעילוי נשמת ורוצה להפריש זאת מכספי מעשרות, אם הם יהיו בבית כנסת וישמשו לצורך הציבור מותר, ולכן עדיף לתרום לבית כנסת שבו יש תנועה רבה של מתפללים, (מצד שני ייתכן ובבית כנסת עם פחות מתפללים, הסידורים יישמרו לאורך יותר זמן). הסיבה שהדבר מותר ואין צורך להקדיש דווקא לעניים (כלומר בעדיפות שנייה), מכיוון שהרבה פוסקים מתירים אפילו לכתחילה להפריש מכספי מעשרות לצורך מצווה או לצורך ציבור (ערוך השולחן ביו”ד סימן רמט, הש”ך ביו”ד שם, הט”ז שם ועוד). לכן אפשר לתרום סידורים לעילוי נשמת וכן ספרי קודש ללימוד לבית הכנסת או תרומה לישיבה מכספי מעשרות.

סידורים לעילוי נשמת
סידורים לעילוי נשמת

מתי אפשר לתרום ברכונים לעילוי נשמת מכספי מעשרות?

אך לקנות לעצמו לביתו סידורים וכן ברכונים לעילוי נשמת אסור מכיוון שזה לצורך עצמו. ויש המתירים אף לקנות ספרים לעצמו מכספי מעשרות, אם ירשום בתחילת הספר: ‘נקנה מכספי מעשר’ וכך יידעו המעיינים בביתו שהספר מיועד להשאלה וללמוד בו אף ללא רשותו (אולם האוסרים טוענים שכיום שהספרים כל כך מצויים, אין הדבר מצוי שישאלו ספרים פרטיים אדם מרעהו). אך לכולי עלמא מותר לתרום ברכונים לעילוי נשמת לאולם אירועים וכדומה מכספי מעשרות, שבזכות כך יברכו הרבים כראוי מברכון. ולכאורה אף באירוע או בשמחה משפחתית מותר לבעלי האירוע לחלק ברכונים לעילוי נשמת מכספי מעשרות, מכיוון שיש בזה מצווה וזיכוי הרבים. אך כמובן שיש לשאול רב ואין אנו מתיימרים לפסוק הלכות.

ברכונים לעילוי נשמת
ברכונים לעילוי נשמת

ספרונים לעילוי נשמת – מה סדר העדיפויות?

וכשתורמים ספרונים לעילוי נשמת עדיף לתרום ספרים יותר שימושיים, ומה שיותר שימושי עדיף לפי שבכך מרבים זכויות לנפטר. אך לפעמים עדיף לתרום ספר פחות שימושי שחסר, משום שבפועל הוא יהיה יותר בשימוש מאשר הספר הנפוץ שיש ממנו מספיק (לדוגמא, אם בבית הכנסת ישנם מספיק גמרות, אז כל גמרא בפני עצמה תהיה פחות זמן בשימוש מאשר הספר החסר). לסיכום: מותר לתרום ספרונים לעילוי נשמת וכן תהילים לעילוי נשמת מכספי מעשר, מכיוון שאת כספי המעשר ניתן לתרום גם לכל צדקה המיועדת לציבור, ואין זה מפריע שזה גם מוקדש לעילוי נשמה, ומוטב לשאול שאלת רב בעניין.

ספרונים לעילוי נשמת
ספרונים לעילוי נשמת

באתר שימושי זה תמצאו גם מאמר בעניין: הסכם יששכר וזבולון.

 

למעוניינים לתרום - תהילים לעילוי נשמת

תהילים לעילוי נשמת

הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם כלפיו ינהגו באותה מידה וירחמו עליו, וימחלו לו על עוונותיו בחסד.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. בנוסף 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

מאמרים וסוגי גמילות חסדים

© כל הזכויות שמורות לאבינו שבשמים
בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- תהילים לעילוי נשמת

צדקה+הקדשת לימוד תהילים לעילוי נשמת. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?