בס"ד
תרומה מחצית השקל

תרומה מחצית השקל

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם.

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. לשם שמים ללא דמי תיווך.

כאן בעמותת אור רשב”י ניתן לתרום תרומה מחצית השקל בהידור רב. כאשר משפחה מסוימת מתמוטטת כלכלית, אנו בעמותת אור רשב”י עוזרים ומסייעים למשפחה. אנו דואגים לטפל במשפחה ולהביא אותם אט אט לרווחה כלכלית. המשפחות הנתמכות על ידינו הם משפחות בני תורה שיש בהחזקתם גם משום החזקת לומדי תורה. בכדי שנוכל לעשות זאת אנו זקוקים לעזרתכם. ניתן לתרום גם מכספי מעשר.

תרומה מחצית השקל

במאמר הנוכחי אנו נביא מענה לשאלות סביב עניין מחצית השקל, כמו כמה זה זכר למחצית השקל? מתי נותנים את הזכר למחצית השקל? וכו’. במדרש מובא שמשה רבינו לא הכיר את צורת מחצית השקל והקב”ה הראה לו מטבע של אש. והכוונה היא שמחצית השקל בא לכפר על עוון העגל. המדרש התכוון לומר שמשה רבינו לא הבין כיצד מכפר דבר כה קטן על עבירה כה גדולה. הראה לו הקב”ה שכשתורמים בהתלהבות כמו אש, גם דבר קטן יכול לכפר (על פי הגר”מ אליהו זצ”ל).

בזמננו נותנים רק זכר למחצית השקל

המקור לתרומת מחצית השקל הוא בפרשת כי תשא (חומש שמות), הקב”ה אומר למשה רבינו: כי תשא את ראש וכו’ זה יתנו וכו’ מחצית השקל וכו’. כיום לא נותנים מחצית השקל אלא זכר למחצית השקל. הספרדים נוהגים לתרום זכר למחצית השקל לפי השווי של מחצית השקל בזמן בית המקדש, כלומר מטבע מחצית השקל שהיה מכסף טהור.

רש”י והרי”ף חולקים לגבי שוויו של השקל בזמן המקדש. לפי רש”י מדובר היה ב-14.6 גרם כסף, לפי הרי”ף מדובר ב-17 גרם כסף. הרמב”ן סבר בתחילה כפי הרי”ף אך בהמשך חזר בו ושינה דעתו על פי רש”י. בעל השולחן ערוך הכריע כדעת הרי”ף וכך נוהגים. ולפי זה בשביל זכר למחצית השקל צריך לתת שווי של 8.5 גרם כסף.

כמה זה מחצית השקל

כדי לדעת כמה זה מחצית השקל יש הסוברים כי מדידת השקל נעשית ביחס למידת משקל השעורה. כאשר 384 שעורות הם שקל שלם. וכדי לתרגם את זה לשפת ימינו אנו צריכים לדעת כמה שוקלת שעורה. לפי השיטות השונות, שלא נאריך בהם כאן, השעורה היא בין 0.04 גרם ל-0.05 גרם. לפי זה מחצית השקל הוא בין כ-7.6 ל-9.6 גרם.

למעשה, כמה זה מחצית השקל? בשנה זו (תשפ”ד – 2024) עומד שווי מחצית השקל על כ-30 ₪. כלומר נותנים עבור כל אחד מבני המשפחה תרומה בשווי של כ-30 ₪. ניתן לתרום את מחצית השקל לכל מטרה של צדקה. הספרים הקדושים מבטיחים כי כל התורם מחצית השקל, לא יאונה לו כל רע במשך אותה שנה.

 

כמה זה זכר למחצית השקל

לאחר שכתבנו כמה זה זכר למחצית השקל, נרחיב קצת על המקורות. כאמור, מקור המצווה היא מהפסוקים בפרשת כי תשא, בהם מצווה הקב”ה את משה רבינו ואומר לו: “כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו לה’ בפקד אתם, ולא יהיה בהם נגף בפקד אתם. זה יתנו כל העובר על הפקדים: מחצית השקל בשקל הקודש, עשרים גרה השקל, מחצית השקל תרומה לה’.

זכר למחצית השקל
זה רק זכר למחצית השקל

כל העבר על הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה, יתן תרמת ה’. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל, לתת את תרומת ה’ לכפר על נפשתיכם. ולקחת את כסף הכפרים מאת בני ישראל ונתת אותו על עבדת אהל מועד, והיה לבני ישראל לזכרון לפני ה’ לכפר על נפשתיכם.”

כמה זה זכר למחצית השקל
כמה זה זכר למחצית השקל

תרומה זכר למחצית השקל

בזמן הזה אין לנו את מצוות מחצית השקל. בספר ‘המרדכי’ כתב שבזמננו נוהגים לתרום תרומה זכר למחצית השקל. גם לפי הרמ”א יש מנהג בזמננו לקיים זכר למחצית השקל וזמן נתינת זכר למחצית השקל לפי הרמ”א הוא ביום תענית אסתר לפני תפילת המנחה. ובירושלים נוהג מנהג זה בתפילת המנחה של יום י”ד שזה יום אחרי תענית אסתר. אולם לפי בעל המגן אברהם יש לקיים את מנהג התרומה זכר למחצית השקל ביום קריאת המגילה.

תרומה מחצית השקל
תרומה מחצית השקל

מאיזה גיל נוהגים לתת מחצית השקל תרומה

כמה זה מחצית השקל
כמה זה מחצית השקל

ומאיזה גיל נוהגים במנהג מחצית השקל תרומה? יש בזה מחלוקת אחרונים. יש האומרים שמגיל עשרים, כמו שכתוב בתורה. ויש האומרים שהמנהג חל על כל נער מגיל בר מצווה. וגם לגבי החיוב של הנשים במנהג זכר למחצית השקל תרומה, נחלקו הפוסקים האם הן תורמות או לא. בכל מקרה כאן באתר תוכלו לתת תרומה מחצית השקל בהידור רב לתלמידי חכמים ומשפחות נזקקות, ללא עמלת תיווך, 100% מהתרומה שלכם יגיעו אל היעד. כמו כן תוכלו לתרום אצלנו לאמירת קדיש בתשלום וכן תוכלו למצוא כאן באתר רעיונות לעילוי נשמת.

תרומה זכר למחצית השקל
בשבילכם זה תרומה זכר למחצית השקל בשבילם זה אוכל בסיסי

 

למעוניינים לתרום - תרומה מחצית השקל

תרומה מחצית השקל

הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם כלפיו ינהגו באותה מידה וירחמו עליו, וימחלו לו על עוונותיו בחסד.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. בנוסף 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

מאמרים וסוגי גמילות חסדים

© כל הזכויות שמורות לאבינו שבשמים
בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- תרומה מחצית השקל

צדקה+הקדשת לימוד תרומה מחצית השקל. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?