בס"ד
הסכם יששכר וזבולון נוסח להורדה

הסכם יששכר וזבולון נוסח להורדה

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם.

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. לשם שמים ללא דמי תיווך.

הסכם יששכר וזבולון נערך בין אדם שיש לו יכולת כלכלית לבין תלמיד חכם שאינו מתפרנס כדי צורכו. במסגרת ההסכם, התלמיד החכם יושב והוגה בתורה והעשיר משלם לו משכורת חודשית כדי מחייתו, בתמורה לכך העשיר התומך נעשה שותף בלימוד התורה של התלמיד החכם.

מחפש לתמוך?

הסכם יששכר וזבולון להורדה

הסכם יששכר וזבולון

למעשה, במהלך הדורות וגם כיום, ישיבות וכוללים רבים מתקיימים בזכות הסכם זבולון ויששכר שנערך בין הנהלת / רב הישיבה לבין התורמים / תומכים בה. זה הבסיס של הסכמי יששכר זבולון המוכרים, כלומר הסכם שבבסיסו עומדת האמונה בבורא העולם שגם התומך מקבל שכר כאילו הוא עצמו למד. אולם ישנו הסכם יששכר זבולון להורדה יותר מוחשי, הנעשה בין שותפים לעסק, אחים וכדומה שמורידים או מפחיתים מאחד האחים את נטל המשימות בעסק בכדי שיוכל לעסוק בתורה. סוג זה נפוץ בעיקר בבתי עסק שעברו בירושה.

הסכם יששכר וזבולון
הסכם יששכר וזבולון להורדה

המושג של הסכם יששכר וזבולון הוא לא מדין מצוות מעשר כספים והוא מוזכר לראשונה במדרש בראשית רבה, שאומר על מה שכתוב בפסוק בתורה: “זבולון לחוף ימים ישכן” – הרי יששכר קדם לזבולון, כלומר הוא נולד לפניו, ואם כך למה בפרשה זו המפרטת את ברכת יעקב לבניו, הוא מוזכר לפני יששכר, אלא מכיוון שהוא (זבולון) עסק במסחר ופרנס את יששכר שעסק בתורה, לפיכך הוא מוזכר קודם וכו’ (המדרש מצוטט בשינויי לשון). דברים דומים מובאים במדרש ילקוט שמעוני: על הפסוק “שמח זבולון בצאתך”, שזבולון שימש סרסור (כעין מתווך) לסחורה של שבט יששכר, וכך הם חסכו זמן ללימוד תורה.

הסכם זבולון ויששכר – מקורות

גם בתלמוד במסכת סוטה מסופר על הסכם דומה שנעשה בין האחים עזריה (שהיה אביו של התנא המפורסם רבי אלעזר בן עזריה) ושמעון, וכן מסופר על הסכם שנחתם בין התנא ר’ יוחנן לנשיא, וכן על הסכם שכמעט נחתם בין התנא הידוע הלל לבין שבנא אחיו אך לא יצא לפועל בשל בת קול שהכריזה את מאמר הפסוק בשיר השירים: “אם יתן איש את כל הון ביתו בוז יבוזו לו”. מכל המקורות שהובאו לעיל לא מתקבלת תמונה ברורה לגבי מהות הסכם זבולון ויששכר, פרטיו, תחומי האחריות, האם ניתן בכלל למכור חפץ שאינו ממשי? מה הקשר בין ההסכם לבין מצוות צדקה? והאם ניתן לצאת בכך ידי חובת מצוות מעשר כספים למי שתומכים בו? ומה ההסכם דורש מכל צד וכו’.

הסכם זבולון ויששכר
הסכם זבולון ויששכר

מהרמב”ם בפירושו על משניות אבות בפרק ד משנה ו משתמע שהסכם זבולון ויששכר מחייב את הצד התומך, כלומר ‘הזבולון’, לעזור ל’יששכר’ להתפרנס ולסחור בסחורתו אך לא במתן תמיכה כספית (כך גם ניתן להסביר בילקוט שמעוני שהובא לעיל). לעומת הרמב”ם הרמ”א בשולחן עורך חלק יורה דעה סימן רמו (שחייב כל אדם בתלמוד תורה והיאך לומדים בשכר. ובו עשרים וששה סעיפים) פוסק מפורשות: “יכול אדם להתנות עם חברו שהוא יעסוק בתורה והוא ימציא לו פרנסה, ויחלוק עמו בשכר” זאת לאחר שהשולחן ערוך בעצמו כתב כי כל אדם חייב לקבוע זמן ללימוד תורה ומי שאנוס שיספק מחייה לאחרים הלומדים.

הסכם יששכר וזבולון נוסח ועוד

רבים מן הפרשנים מחלקים בין הסכם יששכר וזבולון על תורה שכבר נלמדה, לבין הסכם עתידי, הקובע לגבי התורה שעתיד להילמד. הראשון שנתן ביטוי לחילוק זה הוא רבינו ירוחם. בסגנון דומה כתבו גם בעל ה’ערוך השולחן’ והנצי”ב מוולוז’ין. הסיבה לאפשרות להסכם עתידי בלבד מסביר ה’ערוך השולחן’ בכך שזכויות לימוד תורה הן לא חפץ שניתן למכור, אלא שהיות והתמיכה מקילה את עול הפרנסה מהתלמיד החכם לכן בהסכם עתידי זה נחשב לשניים שעשו את המצווה ביחד. ובדומה לכך כתב הנצי”ב: “שממציא לו מנוחה שיהיה יכול לעסוק בתורה”.

כעת נשאלת השאלה כיצד ניתן לחתום על הסכם יששכר וזבולון נוסח של חוזה כשמדובר על חפץ לא ממשי? ה’חזון איש’ נדרש לכך ומבהיר באחת מאגרותיו כי הסכם יששכר וזבולון אינו קניין מהותי של העברה מרשות לרשות. אלא שמכיוון שהתורם מחזיק את ידי לומדי התורה והם לומדים בזכותו, התורה שלהם נקראת על שמו.

הסכם יששכר וזבולון נוסח
הסכם יששכר וזבולון נוסח להורדה

ועתה נידרש לשאלה מהותית נוספת שנשאלת על ההסכם: הרי כל מצווה שנעשית זוקפת זכויות למקיים המצווה, אולם גדולה וחשובה היא מצוות התורה שמעבר לעצם הזכות המתווספת, הלומד מתעלה רוחנית וכמו כן כשאדם לומד תורה הוא מוסיף ידע והבנה למאגרי הידע התורני והרוחני שבמוחו, אם כך, איך הדבר מקבל ביטוי בהסכם יששכר זבולון – גם לאחר שכבר נאמר לעיל כי לימוד התורה נקרא על שמו, עדיין ההסכם לכאורה אינו שוויוני?

מי שמספק תשובה לכך הוא מרן ה’חפץ חיים’ שמסביר שהתענוגים הגדולים בגן עדן מתהווים מרוחניות התורה ולא כתוצאה ישירה של הלימוד הפיזי שלמד בעולם הזה. ומכיוון שאותו אדם החזיק ידי לומדי תורה, הרי גם הוא זוכה לרוחניות התורה. ולכן גם בהסכם יששכר וזבולון נוסח הוא לא עניין מהותי כל כך, כפי שתקראו בהמשך.

הסכם יששכר וזבולון להדפסה של ספר האם מותר? ועוד שאלות מעניינות בתחום

דיונים נוספים המופיעים בספרות ההלכתית והיבטים הקשורים להסכמי יששכר זבולון ולהחזקת תורה בכלל:

הסכם יששכר וזבולון להדפסה
הסכם יששכר וזבולון להדפסה
  • לאחר חתימה על הסכם יששכר זבולון, האם זבולון מחויב במצוות לימוד התורה, ואם כן מה השיעור?
  • האם שכרו של זבולון בשמים יעלה או יופחת כאשר יששכר ילמד מעבר למה שסוכם או שילמד פחות מכך.
  • האם ההסכם ניתן לביטול.
  • האם ההסכם בתוקף רק כאשר הוא נכתב או שדי שייעשה הסכם בעל פה?
  • האם עצם ההסכם מפחית משכרו של יששכר, או שרק זוקף שכר לזכותו של זבולון בלי לגרוע מחלקו של יששכר. ואם זה אכן מפחית יש לתמוה ממה שמובא שאשתו של אדם מקבלת מחצית משכרו, לפי חישוב זה ייצא שבסופו של דבר יישאר לו רבע משכר תורתו, שהרי לאחר קיזוז שכרו ליששכר השכר יתחלק לאשתו…
  • האם ניתן לחתום הסכם יששכר וזבולון להדפסה, כלומר לקבלת שותפות על זכויות של הדפסת ספר? (ניתן אולי להביא הוכחה שהדבר מותר מתוך אחד מכרכי הספר ‘אבן האזל’ לבעל המחבר ר’ איסר זלמן מלצר זצוק”ל, שבפתיחת אותו כרך כותב ר’ איסר זלמן זצ”ל שהדפסת הספר התאפשרה בזכות הסכם יששכר וזבולון להדפסה של ספרו, שערך עם אחד מבני ירושלים).
  • האם התמיכה המתקבלת מזבולון היא ככספי צדקה או כדמי השתתפות במצווה? לשני ההגדרות ישנם הוראות הלכתיות שונות.
  • שאלה נוספת: האם ניתן להפריש לכך מכספי מעשר (כאן תמצאו מידע לגבי מחשבון מעשר כספים). וכמו כן האם אדם שמפריש כבר חומש מרווחיו (כדי לדעת כמה זה חומש כנסו לקישור), האם מותר לו להפריש כסף נוסף לצורך מצוה זו?

נוסח של שטר הסכם יששכר וזבולון להורדה

יצוין כי על אף שישנו נוסח שטר הסכם יששכר וזבולון שכתב החזון איש, וכן נוסח של הגאו ר’ איסר זלמן מלצר ועוד, אין נוסח מחייב ומוסכם להסכם יששכר וזבולון, הבאנו לכם דוגמה של שטר הסכם יששכר זבולון להדפסה.

הסכם יששכר זבולון להורדה

ביום ________ ה’ אלפים תש_____

באנו בזאת להסכם ולקשור ביננו קשר של קיימא

לאחר שנדברנו שני הצדדים כדלהלן:

צד א’ _____ אשר לקח על עצמו להיות צד ה’זבולון’ (תומך תורה)

צד ב’ _____ אשר לקח על עצמו להיות צד ה’יששכר’ (יגע בתורה)

להיות שותפים לדבר מצווה, באופן שצד ב’ יעסוק בתורה וצד א’ ימציא לו פרנסה ובתמורה לכך צד ב’ יחלוק עמו בשכר (על פי לשון הרמ”א יורה דעה סימן רמו סעיף א’).

(בהסכם לישיבה / כולל / מוסד תורני ניתן לדלג על הקטע הקודם ולכתוב: שני הצדדים יהיו שותפים יחדיו בגידול התלמידים והצמחתם בתורה, יראת שמים ובמידות טובות תרומיות. על ידי שהנדיב הרב ____ יתמוך ויחזיק בלימוד התורה וקיום המצוות של הבחור החשוב / האברך הרה”ג _______).

דמי תמיכה אלו ישמשו להתעלות בתורה, ולהתרוממות ביראת ה’ טהורה, ויעלו לזכות התומך ביד נדיבה, לשמירה לברכה והצלחה.

זכות המצווה תשפיע עליו ועל בני ביתו, שלא תמוש התורה מפי זרעו וזרע זרעו, וכל תפילותיו יתקבלו לרצון לפני קונו וצורו.

ובזה באנו על החתום בשטר הסכם יששכר זבולון

צד א’: שם _______ חתימה ______

צד ב’: שם _______ חתימה ______

עד כאן נוסח שטר הסכם יששכר וזבולון להורדה לא מחייב, ניתן להעתיק חינם ולשנות או להוסיף כאוות נפשכם.

שטר הסכם יששכר וזבולון
נוסח של שטר הסכם יששכר וזבולון לשירותכם
למעוניינים לתרום - הסכם יששכר וזבולון נוסח להורדה

הסכם יששכר וזבולון נוסח להורדה

הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם כלפיו ינהגו באותה מידה וירחמו עליו, וימחלו לו על עוונותיו בחסד.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. בנוסף 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

מאמרים וסוגי גמילות חסדים

© כל הזכויות שמורות לאבינו שבשמים
בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- הסכם יששכר וזבולון נוסח להורדה

צדקה+הקדשת לימוד הסכם יששכר וזבולון נוסח להורדה. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?